Ar bloavezh mat

 

Doni, done, setu noz ar bloaz nevez
Mard oc’h kontant, ni a gano
Ma n’oc’h ket, ni a zihano.
 

Ur bloavezh mat a souetan deoc’h
Bloavezh mat evit an holl
Avañtur vat d’ar re yaouank
D’ar re gozh, bloavezh diboan.